Home > News > อนุรักษ์พลังงาน ทำแล้วได้อะไร? (2013-06-24)

อนุรักษ์พลังงาน ทำแล้วได้อะไร?

Publish Date : 2013-06-24 | TAG : อนุรักษ์พลังงาน , พลังงาน , LPG, PAP GAS

  

อนุรักษ์พลังงาน ทำแล้วได้อะไร?

 

ภาพรวมภารกิจด้านพลังงานในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไป ดูเหมือนว่าจะยิ่งเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้ม(LPG)

 

และก๊าซธรรมชาติในรถยนต์(NGV) ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการอยู่ ที่คาดว่าจะเริ่มเห็นภาพของราคาที่เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวทางการบรรเทาผลกระทบต่างๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่าคงจะเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้ใช้พลังงานทุกคน
    สำหรับการเตรียมรับมือกับโครงสร้างราคาพลังงานโฉมใหม่ดังกล่าว มาตรการที่วันนี้เริ่มทำได้ทันที และอาจไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวันนี้มีคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามมาบ่อย ๆ ว่า การอนุรักษ์พลังงาน ทำไปแล้วได้อะไรบ้าง ก็จะไขข้อข้องใจให้ทราบโดยทั่วกัน
    โดยการอนุรักษ์พลังงานนั้น 1.ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย และจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับโดยมีที่มาจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยการแก้ไขในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีแนวทางการจัดการพลังงานที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย 8 ขั้นตอน
    หากไม่ปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ. กำหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55) ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเป็นเท็จ หรือไม่ตรงความจริง จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 56)เป็นต้น
    2.ทำดีแล้วอาจได้รับรางวัล ที่ช่วยส่งเสริมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรและสื่อสารกับสังคม  รางวัล Thailand Energy Awards คือรางวัลสูงสุด ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศที่ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับจากนายกรัฐมนตรี และเป็นเหมือนการการันตี ถึงความสำเร็จสูงสุดที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards บางส่วนที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับอาเซียน (ASEAN Energy Awards) อีกด้วย
    3.ทำแล้วได้รับการสนับสนุน ตามกลไก "ESCO" หรือธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งทำธุรกิจหลักในการเข้าไปรับดำเนินการต่างๆ ให้กลุ่มลูกค้าเพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน แล้วแบ่งผลประโยชน์จากผลประหยัดดังกล่าว พร้อมทั้งมีการรับประกันถึงผลประหยัดไว้ด้วย ในกรณีที่ประหยัดพลังงานไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ บริษัทจัดการพลังงานก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยให้ รวมทั้งมาตรการแหล่งทุนพิเศษ หรือ ESCO Revolving Fund ส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ อุดหนุนการลงทุนในช่วง 10 - 50% ของเงินลงทุน ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการอุดหนุนการดำเนินการของธุรกิจ อยู่ในช่วง 10 -30% ของทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท ช่วยผ่อนซื้ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้ 100%  แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนคืนไม่เกิน 5 ปี
    4.ทำแล้วได้สิทธิประโยชน์เต็มที่จาก BOI โดยสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ใช้ในโครงการบริการด้านจัดการพลังงานที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น 5.หากเลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีผ่านกรมสรรพากร โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานซึ่งได้รับการรับรองจาก พพ.
    6.ทำแล้วได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้า หรือคู่ค้าต้องการ หรือใช้ไปในการเบิกทางสู่ตลาดสีเขียว ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตใน พ.ศ.นี้ สำหรับการค้าขายของทั่วโลกที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเป็นสำคัญ
    และสุดท้ายคือข้อ 7 ที่ถือเป็นหัวใจของการอนุรักษ์พลังงานแท้จริงแล้วคือ หากหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน สามารถประหยัดพลังงาน หรือมีการอนุรักษ์พลังงานได้มากเท่าไร ก็จะทำมาซึ่งการลดต้นทุน และทำให้ธุรกิจของท่านประสบกับผลกำไรมากขึ้นนั่นเองบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com