Home > News > กฟผ.ลุยไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (2013-07-25)

กฟผ.ลุยไฟฟ้าแสงอาทิตย์

Publish Date : 2013-07-25 | TAG : กฟผ, ไฟฟ้า, แสงอาทิตย์, โครงการ

  

กฟผ.ลุยไฟฟ้าแสงอาทิตย์

 

    นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายพัฒนาโรงไฟฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ค.56 นี้ โดยได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 675,000 บาท

ด้านนายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ ณ บริเวณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงินลงทุน 631.48 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยกระทรวงพลังงานได้รายงานว่าเป็นหนึ่งในโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ.เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดส่วน 25% ภายใน 10 ปี (2555-2564) ของประเทศ

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นโครงการต้นแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ และรองรับความต้องการไฟฟ้าของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ที่เพิ่มขึ้น จาก 1,095 ล้านหน่วย ในปี 2550 เป็น 1,385 ล้านหน่วยต่อปี ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 26.5% ตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด คาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ในเดือน ธ.ค.2556 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ “Adder” ในอัตรา 6.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์. 

25 ก.ค.56 ไทยรัฐบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com