Home > News > ต้นแบบโรงงานแปรรูป ชีวมวลแบบครบวงจร (2013-07-30)

ต้นแบบโรงงานแปรรูป ชีวมวลแบบครบวงจร

Publish Date : 2013-07-30 | TAG : ต้นแบบโรงงาน, โรงงาน, แปรรูป, ครบวงจร

  

ต้นแบบโรงงานแปรรูป ชีวมวลแบบครบวงจร

     เพื่อให้งานวิจัยก้าวหน้าจากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงเกิดเป็น “โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อส่งออกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้นบนพื้นที่ของจุฬาฯที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยา ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้ใช้เป็นที่แสดงโรงผลิตเชื้อเพลิงนำร่อง ที่สอดคล้องกับงานวิจัย เพื่อให้เกิดการต่อยอดในภาคการผลิต

โดยงานวิจัย เริ่มต้นจากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลสนับสนุนเป็นเงิน 450 ล้านบาท เพื่อการเรียนและเริ่มพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับการรับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนทุนในโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ฯ

ภายในมีโรงปฏิบัติการเพื่องานวิจัยด้านการผลิตพลังงานจากชีวภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ โรงปฏิบัติการผลิตไบโอแก๊สด้วยการหมัก 2 ขั้นตอน โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก และผลไม้ หมักในบ่อหมักขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร ได้ไบโอแก๊สเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ใช้ในโครงการฯ ขณะเดียวกันผลพลอยได้ในขั้นตอนการผลิต ยังจะได้ปุ๋ยเมล็ดและปุ๋ยน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีโรงปฏิบัติการผลิตก๊าซสังเคราะห์ จากชีวมวลโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น หรือการเปลี่ยนรูปพลังงานจากชีวมวล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง โดยมีงานวิจัยเชิงลึกในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดน้ำมันทาร์ โรงปฏิบัติการนี้สามารถรอง รับวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการเกษตรได้ 2.5 ตันต่อวัน

ก๊าซที่สังเคราะห์ได้จะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไฟฟ้าได้ขนาด 100 กิโลวัตต์ต่อวัน และใช้ผลิตน้ำมันดีเซลด้วยกระบวนการฟิสเซอร์โทรปส์ (Fischer-Tropsch
synthesis) 100 ลิตรต่อวัน

ล่าสุด โครงการฯ ได้รับมอบเครื่องไพโรไลซิส หรือ เครื่องผลิตดีเซลโดยตรงจากน้ำมันพืช จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า ร่วมกับ องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น หรือเจเอสที

โดยใช้ในงานวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัย คิตะเคียวชู ประเทศญี่ปุ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ บอกว่า เครื่องมือดังกล่าวใช้ในการผลิตดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้โดยตรง โดยไม่ใช้เมทานอลและไม่เกิดกลีเซอรอลและน้ำเสีย ยิ่งกว่านั้นดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงดีเซลที่มาจากปิโตรเลียม

ทั้งนี้ภายในโครงการฯ ได้มีการแปรรูปชีวมวล รวมถึงขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลวและก๊าซอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเป็นพื้นที่ศึกษาการกำจัดขยะทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

29 ก.ค.56 ไทยรัฐ)

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com