Home > News > นโยบายการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มบริษัทพีเอพี (2013-07-30)

นโยบายการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มบริษัทพีเอพี

Publish Date : 2013-07-30 | TAG : นโยบาย, การป้องกันเเละเเก้ไข, ปัญหายาเสพติด, บริษัทพีเอพี

  

นโยบายการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มบริษัทพีเอพี

                ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ผู้ใช้เเรงงาน ของประเทศมีสุขภาพเเละคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุ่มถึงครอบครัวผู้ใช้เเรงงานทั้งประเทศเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการซื่งมีผลต่อเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศเเละได้ขอความร่วมมือมายังภาคเอกชนนั้น

                กลุ่มบริษัทพีเอพี ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท พีเอพี เเก็ส เเอนด์ ออยล์จำกัด,บริษัท พีเอพีโซลูชั่นจำกัดเเละบริษัท พีเอพี กรีน เอ็นเนอร์ยี รีเทล จำกัด ได้พิจารณาเเล้วเห็นว่ามาตรฐานการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) เป็นมาตรฐานที่ดีเเละมีความสอดคล้อง

กับนโยบายของบริษัทในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน,การรับผิดชอบต่อสังคม เเละการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเเละครอบครัวของพนักงาน ดังนั้นกลุ่มบริษัทพีเอพี จึงมีเจตนารมณ์เข้าร่วมในการดำเนินการโครงการรวมพลังเเผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีนโยบาย

ในการเเก้ไขปัญหาเเละป้องกันยาเสพติดดังนี้

 

1.  หัวหน้างาน เเละผู้บริหารทุกระดับต้องกระทำตนเป็นเเบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษา เเนะนำช่วยเหลือ

พนักงานที่มีปัญหาทำการบำบัดรักษาเเละฟื้นฟูพนักงาน ให้มีเเนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมสุขภาพ

อนามัยที่ดีขึ้นโดยให้ยึดเเนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน มยส.

2.  พนังงานทุกคนมีบทบาทเเละมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มบริษัท

ร่วมกันสอดส่องบริเวณภายใน เเละบริเวณภายนอกบริษัท ว่ามีสิ่งผิดกฏหมายหรือบุคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย

เเจ้งหรือส่งข่าวให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ,หัวหน้างาน ,ผู้บริหารในสายงาน หรือตำรวจรับทราบทันที

3.  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่บริษัทจะทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติด เเละหากตรวจสอบ

พบจะดำเนินการตามเเนวทางเฏิบัติตามมาตฐาน มยส.

4.  บริษัทยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการเเจ้งข้อมูล ข่าวสาร เเละพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด

วัตถุประสงค์ในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

1. เพื่อใช้เป็นเเนวทางการปฎิบัติต่อพนักงานในด้านการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยสมัครใจ เเละมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน

2.เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบเเละประกาศเเสดงตนว่าเป็นสถานประกอบกิจการ

ซึ่งปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

3.เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขอการรับรองมาตรฐานการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

 

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com