Home > News > เผย"4นวัตกรรม" เก็บเกี่ยวพลังงาน (2013-08-02)

เผย"4นวัตกรรม" เก็บเกี่ยวพลังงาน

Publish Date : 2013-08-02 | TAG : นวัตกรรม, พลังงาน, โลก, วิจัย

  

เผย"4นวัตกรรม" เก็บเกี่ยวพลังงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยงานวิจัย 4 ชิ้นแรกในประเทศไทย ด้านการเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมการเก็บเกี่ยวพลังงานเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ของโลก ที่ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งทั่วโลกมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 และคาดว่าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานจะมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นด้วยสำหรับงานวิจัยชิ้นแรกเป็นงานวิจัยเกี่ยว กับการเก็บเกี่ยวพลังงาน จากแรงสั่นสะเทือนตามเครื่องจักรในโรงงานโดยการนำอุปกรณ์เพียโซบัซเซอร์แบบรับแรงกระแทกไปติดตั้งที่เครื่องจักร แปลงแรงกระแทกที่ได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100 โวลต์ เก็บสะสมไว้ที่ตัวประจุ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ในพิธีมอบรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยต่อมาเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทำจากสเต๊ปเปอร์มอ เตอร์ต่อเข้ากับขาส่วนข้อต่อเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวส่วนขาหรือเกิดแรงเหวี่ยงทำให้แกนสเต๊ปเปอร์มอเตอร์มีการเคลื่อนที่และเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา สามารถเก็บ สะสมพลังงานได้ประมาณ 7 โวลต์ ต่อ 1 กิโลเมตร เพียงพอต่อการชาร์จแบต เตอรี่โทรศัพท์มือถือทั่วไปเครื่องเก็บเกี่ยวพลังงานจากรถเข็นสินค้าเก็บเกี่ยวพลังงานจากรถเข็นช็อปปิ้ง โดยอาศัยการหมุนของล้อรถเข็นช็อปปิ้งเป็นส่วนกำเนิดพลังงาน ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำที่สามารถแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สุดท้ายคือ พื้นกำเนิดพลังงานจากเพียโซอิเล็กทริก มีเป้าหมายในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเดินผ่าน หรือการกดทับ และเมื่อมีการเหยียบเป็นจำนวน 15 ครั้ง โดยที่ผู้เหยียบมีน้ำหนัก 52 กิโลกรัม ทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 23 มิลลิจูล ซึ่งหากนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปติดตั้งในที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน อาทิ สถานีรถไฟฟ้าสยาม ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ 112,600 คนต่อวันพื้นกำเนิดพลังงานขนาด 19 x 33 เซนติเมตรนี้จะสามารถเก็บพลังงานได้กว่า 26 กิโลจูลต่อวัน และนำพลังงานที่เก็บสะสมได้นี้ไปใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำได้ กลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ไม่มีวันหมดบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com