Home > News > กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 3/2556 (2013-08-17)

กำหนดการอบรม หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที่ 3/2556

Publish Date : 2013-08-17 | TAG :

  

 

 

 

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ครั้งที 3/2556

วันที่  26 - 27   กันยายน  2556 

ณ คลังก๊าซ บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน 2556  ( ภาคทฤษฏี ) 

                08.00 – 08.30      -  ลงทะเบียน

                08.30 – 09.00      -  เปิดการอบรม

                09.00 – 10.30      -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                                -  ข้อปฏิบัติพนังงานบรรจุก๊าซ และ อุปกรณ์การใช้งาน

                10.30 – 10.45      -  พัก รับประทานอาหารว่าง

                10.45 – 12.00      -  กฏหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                               -  กฏกระทรวง และ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

                12.00 – 13.00      -  พักรับประทานอาหารกลางวัน

                13.00 – 14.00      -  การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย  ( ภาคทฤษฎี )

                14.00 – 14.15     -  พัก รับประทานอาหารว่าง

                14.15 – 17.00      -  กิจกรรมพัฒนาวิศัยทัศน์ และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                               

 

วันศุกร์ที่   27  กันยายน  2556  (ภาคปฏิบัติ และ สอบประเมินผล )  -  โรงบรรจุก๊าซ คลังปักธงชัย

                08.30 – 09.00      -  ลงทะเบียน

                09.00 – 10.00      -  การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย  ( ภาคปฏิบัติ )

                10.00 – 12.00      -  วิธี รับ – จ่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ( ภาคปฏิบัติ  ) สถานที่ โรงบรรจุก๊าซปักธงชัย

                12.00 – 13.00      -  พักรับประทานอาหารกลางวัน

                13.00 – 13.30     -  ทบทวนเนื้อหาเตรียมตัวทดสอบข้อเขียน และ ทำแบบสอบถาม

                13.30 – 15.30      -  การสอบประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน / สอบแก้ตัว

 

หมายเหตุ  การแต่งกายในการอบรมภาคปฏิบัติ ขอให้แต่งกายให้รัดกุม ใส่กางเกงขายาว                    

                  รองเท้าผ้าใบ หรือ  รองเท้าหุ้มส้น และ จัดเตรียมหมวก อุปกรณ์กันแดดมาด้วย

 

 

 

หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

1.วัตถุประสงค์

                        -เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข  การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออกหนังสือรับรอง และ บัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  2546

                                -เป็นแนวทางในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้รู้วิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

                                -ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้รับความรู้ เพื่อก่อเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง คือ

                                                กฏหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิดตรเลียมเหลว

                                                ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย

                                                อุปกรณ์การใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

                                                ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรจุก๊าซ

 2.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                -ผู้ทำหน้าที่พนักงานบรรจุก๊าซหุงต้ม ถังขนส่ง และ พนักงานขับรถก๊าซ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ การปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซที่ถูกต้องปลอดภัย

                                -ผู้ที่สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับบัตรอนุญาตประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด มีอายุบัตร 5 ปี และ สามารถต่ออายุบัตรได้ทุก 5 ปี ก่อนวันบัตรหมดอายุ

                                -สามารถแก้ปัญหา และ ปฏิบัติหน้าที่ ได้จริงในกรณีที่เกิดปัญหาเพลิงไหม้ และ รู้จักวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

 

3.เนื้อหาของหลักสูตร

                                -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                -การใช้ประโยชน์ของก๊าซ แอล พี จี

                                -อุปกรณ์ และ การใช้งานอุปกรณ์ ได้ถูกต้อง

                                -กฏหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                -กฏกระทรวง และ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

                                -ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ

 4.ระยะเวลาในการฝึกอบรม

                                -ระยะเวลาการอบรมภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ และ ทดสอบประเมินผล รวมทั้งหมด 2 วัน

 

5.เกณฑ์วัดผลในการฝึกอบรม

                                -เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และ ต้องผ่านการประเมินผลโดยข้อสอบของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

                                -เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6  ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยประจำคลังก๊าซสัตหีบ

 

6.คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                -เป็นผู้ที่ทำหน้าที่บรรจุก๊าซหุงต้ม ถังขนส่งก๊าซ พนักงานขับรถบรรทุกก๊าซ หรือ พนักงานแรงงานเหมา พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตเลียมเหลว

                                -มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

                                -จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

                                -สามารถอ่าน และ เขียน ภาษาไทยได้

                               

7.เอกสารประกอบของผู้เข้ารับการอบรม

                                -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        1 ฉบับ

                                -สำเนาทะเบียนบ้าน                     1 ฉบับ

                                -เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล             1 ฉบับ (ถ้ามี)

                                -สำเนาวุฒิการศึกษา( ป.6 ขึ้นไป )  1 ฉบับ

                                -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                     2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สวมเสื้อคอปกเท่านั้น )

                                -ค่าสมัครอบรม                         2,000 บาท ( ค่าอุปกรณ์ในการอบรม , คู่มือในการอบรม , เสื้อรุ่น ,

                                                                           ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และ อาหารว่าง 3 มื้อ )

 

Download  ใบสมัครคลิก    http://pap-gas.com/upload-file/abcd.pdf   

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com