Home > News > พลังงานดันปรับLPGภาคขนส่ง นายกฯขอถก'กกต.'20พ.ค.-พาณิชย์สั่งตรึงสินค้า6เดือน (2014-05-07)

พลังงานดันปรับLPGภาคขนส่ง นายกฯขอถก'กกต.'20พ.ค.-พาณิชย์สั่งตรึงสินค้า6เดือน

Publish Date : 2014-05-07 | TAG :

  

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำ นวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา โหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2557 ที่ผ่านมา

โดย นายคุรุจิต นาคร ทรรพ รองปลัดกระทรวงพลัง งาน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับ ขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภาคขนส่งให้เท่ากับภาคครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาลักลอบนำแอลพีจีภาคขนส่งไปขายในภาคครัวเรือน รวมทั้งต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้า หลังจากทั้ง 2 เรื่องยังไม่ได้ดำ เนินการตามแผน เพราะไม่มีรัฐ บาลชุดใหม่เข้ามาอนุมัติ

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงสั่ง การให้นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาในด้าน กฎหมายว่าจะดำเนินการใดๆ ได้บ้าง แล้วจะนำเข้าหารือกับ คณะกรรมการการลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 20 พ.ค.2557 ต่อไป

ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดผลกระทบจากการขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่งให้กับกลุ่มแท็กซี่ โดยจะสำรวจว่ามีแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงเท่าไร จากที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 10,000 คัน โดยแนวทางการช่วยเหลือ อาจจะนำโครงการอุดหนุนการเปลี่ยนเครื่องยนต์แอลพีจีเป็นก๊าซธรรมชาติสำ หรับรถยนต์ (เอ็นจีวี) มูลค่า 20,000 บาทต่อคันมาใช้ใหม่ โดยนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุน หรืออาจตรึงราคาแอลพีจีภาคขนส่งให้กับกลุ่มแท็กซี่

โดยจะหารือกับสมาคมแท็กซี่ในสัปดาห์หน้า เมื่อได้ข้อ สรุปแล้วต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) เพื่อขออนุมัติ

สำหรับราคาแอลพีจีปัจจบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มราคา ได้ แก่  1.ราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ปัจจุบันอยู่ที่ 21.38 บาทต่อ กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ตรึงมา ร่วม 1 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เดือน ส.ค.2555 เป็นต้นมา 2. แอลพีจีภาคครัวเรือน ซึ่งปัจจุ บันอยู่ระหว่างการทยอยปรับ ขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ ต่อกิโลกรัม โดยในเดือน พ.ค.2557 ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 22.63 บาท ต่อกิโลกรัม จากราคาเดิม 18.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับปรับ ขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 4.50 บาทต่อ กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา และ 3.ราคา แอลพีจีภาคอุตสาหกรรมที่ปัจจุ บันได้ปล่อยลอยตัว แต่ กพช.ยังกำหนดให้ราคาปรับขึ้นสูงสุดไม่เกินเพดาน 30.13 บาทต่อกิโล กรัม

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภาย ใน กล่าวว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรอง นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้เห็นชอบให้ใช้มาตรการขอ ความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จำ หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตรึงราคาสินค้าต่อเนื่อง 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.2557 ยกเว้นหากสินค้ารายการใด มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจนไม่อาจแบกรับภาระได้ สามารถยื่นเรื่องขอให้กรมพิจารณาก่อนปรับราคา เพื่อพิจารณาอัตราการปรับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้บริโภค โดยกรม จะทำหนังสือถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงค้าปลีกในวันที่ 6 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ กรมยังได้ขอความร่วมมือไปห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ให้แจ้งกรณีที่ผู้ผลิตมีการปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อกรมจะได้ทราบ และจะได้เข้าไปตรวจสอบการปรับขึ้นราคาดังกล่าว.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com