Home > News > คสช. แต่งตั้งโยกย้าย 15 บิ๊กข้าราชการ ก.พลังงาน-ทรัพยากรฯ (2014-07-08)

คสช. แต่งตั้งโยกย้าย 15 บิ๊กข้าราชการ ก.พลังงาน-ทรัพยากรฯ

Publish Date : 2014-07-08 | TAG :

  

คำสั่ง คสช. ที่ 76/2557ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

          คสช. ออกประกาศฉบับที่ 87 แต่งตั้งโยกย้ายอีก 15 บิ๊กข้าราชการกระทรวงพลังงาน-ทรัพยากรฯ ให้ ครม.ชุดใหม่ นำขึ้นโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งที่ 87/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคำสั่งดังนี้

          ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการ คือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ตำแหน่ง พร้อมแต่งตั้งโยกย้ายดังนี้

           1. ให้นายชุมพล ฐิตยารักษ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงงาน และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย

           2. ให้นายทรงภพ พลจันทร์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย

           3. ให้นายสมนึก บำรุงสาลี  พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

           4. ให้นายประมวล จันทร์พงษ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

           5. ให้นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ  พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน

           6. ให้นายคุรุจิต  นาครทรรพ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

           7. ให้นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

           8. ให้นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

           9. ให้นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

           10. ให้นายนพพล ศรีสุข พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเฉพาะราย

           11. ให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเฉพาะราย

           12. ให้นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           13. ให้นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

           14. ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้

           15. ให้นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งข้างต้นตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป ส่วนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม และเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

          อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 และข้อ 12 แล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com