Home > News > บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ แจ้งว่า บริษัทราชบุรีพลังงาน จก. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุน (2012-04-24)

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ แจ้งว่า บริษัทราชบุรีพลังงาน จก. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุน

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : พลังงานไฟฟ, ก๊าชธรรมชา, แก๊ส LPG

  

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ แจ้งว่า บริษัทราชบุรีพลังงาน จก. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ จ.สุโขทัย กำลังผลิต 3.6 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 187 ล้านบาท จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กฟพ.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com