Home > News > การอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557 (2014-08-27)

การอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557

Publish Date : 2014-08-27 | TAG : อบรม, เเก๊ส, รถยนต์, บริษัท

  

บริษัทพีอพี เเก๊ส เเอนด์ ออยล์ จำกัด ได้จัดการอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 3/2557
ในวันที่  16 – 17  ตุลาคม  2557  ณ คลังก๊าซปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกใบอนุญาตเป็นพนักงานบรรจุก๊าซให้กับพนักงาน และลูกค้าของบริษัทฯ ให้สามารถนำความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว , อุปกรณ์ และวิธีการใช้งาน ไปบริหารจัดการ และประกอบ
กิจการแก๊สด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีการสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัคร และ เอกสาร ดังนี้

ใบสมัครเข้ารับการอบรม ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

  1. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( รูปต้องใส่เสื้อคอมีปก และ เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป )
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ                  จำนวน  1 ใบ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา ( ตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป )                      จำนวน  1 ใบ
  4. ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )                               จำนวน  1 ใบ
  5. ค่าสมัครในการอบรม จำนวน  2,500 บาท ( ค่าอุปกรณ์ในการอบรม , คู่มือในการอบรม , เสื้อรุ่น ,
  6. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ , ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และ อาหารว่าง 3 มื้อ )
  7. ค่าอบรมในส่วนพนักงาน PAP Group  ท่านละ  1,500  บาท

หลักฐานทุกใบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งหลักฐานการสมัคร ทาง EMS ได้ที่ 
คุณศิริยา  เจี่ยมสกุล
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48  ชั้น22  อโยธยาทาวเวอร์  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

ค่าสมัครในการอบรม สามารถชำระโดยการโอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี   บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
สาขา       ถ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง (กระแสรายวัน)
            เลขบัญชี  089 – 1 – 11259 – 9
จากนั้นแจ้งการโอนโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม ลงในสลิปโอน แล้ว Fax. มาที่ 02-274-1639 หรือ ส่งเมลที่
siriya@pap-gas.com  และ  กรุณาแจ้งการสมัคร และ ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่  5  ตุลาคม  2557
เพื่อคณะทำงานจะได้จัดเตรียมสถานที่ , สิ่งอำนวยความสะดวก และ เสื้อรุ่น ได้เหมาะสม

                                บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com