Home > News > DECC สวทช.ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม (2015-01-29)

DECC สวทช.ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Publish Date : 2015-01-29 | TAG : LPG, เเก๊ส, เเก็สlpg, เเก็สหุงต้ม

  

 

DECC สวทช.ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม


 
สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิตในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่าโดยการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือ สร้างเครื่องจักรใหม่ หรือ ชิ้นส่วนทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถที่จะพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานจากการผลิตตามคำสั่ง (OEM) ไปสู่การมีความสามารถในด้านการออกแบบ(ODM) และ ไปสู่การมีตราสินค้าเป็นของตนเอง OBM ได้ในอนาคต
 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

-  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์

-  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

-  อุตสาหกรรมจักรกลและชิ้นส่วน

-  อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือแพทย์

-  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมของโครงการ

 

 

1. สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก 

 

ห้วข้อที่น่าสนใจ

 

- กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

 

- การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทย 

โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA.

รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

- เสวนาความสำคัญของการออกแบบวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 

   ๐ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.

   ๐ คุณปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

   ๐ ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สวทน.

   ๐ ผู้บริหารจากสถาบันยานยนต์

   ๐ ผู้บริหารจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

การประยุกต์ใช้การออกแบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   

 

โดย คุณยศกร ประทุมวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง และผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2557 อาทิ

บริษัท  PAP GAS & OIL จำกัด โดยคุณสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชาคริต ศรีขาว ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

บริษัท สุเมธวิน เทรด จำกัด โดยคุณอรรถวัฒน์ วิริโยภาส ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด 

 

2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยคัดเลือกจากแบบประเมินศักยภาพ , ความพร้อมในการพัฒนาต้นแบบจริงและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมและพร้อมที่จะบ่มเพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไป

 

3.โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ    
“เทคนิคการใช้ Finite element method (FEM) เพื่อพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต”   
”  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท  โดยจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงหน่วยงานละ 5,000 บาทเพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานจำนวนบริษัทละ 1 ชิ้นงาน 

 

รูปแบบของการอบรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ชิ้นงานจริงจากต้นแบบชิ้นงานที่มีปัญหาหรือต้นแบบชิ้นงานที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอด ภาคทฤษฏีระยะเวลารวม 5 วัน ในเดือนมีนาคม 2558 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง) และอบรมภาคปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์รายโครงการอีก 2 วันที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

ได้สร้างต้นแบบจริงและทดสอบต้นแบบ โดยได้รับคำปรึกษาในการดำเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบต้นแบบชิ้นงานแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างต้นแบบจริงให้บริษัทละ 1 ชิ้นงาน 

 

ช่องทางการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าสัมมนาได้ที่ >> Click <<

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ >> Click <<

ลงทะเบียนออนไลน์ >> http://goo.gl/P6YMd4

ส่งใบลงทะเบียนกลับมาที่ E-mail: marketing@decc.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-564-6310-11 ต่อ 117

 

***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

*** ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมในโครงการโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)**บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com