Home > News > เปิดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1/2558 (2015-02-17)

เปิดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1/2558

Publish Date : 2015-02-17 | TAG :

  

 

หลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

1.วัตถุประสงค์

                        -เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข  การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออกหนังสือรับรอง และ บัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  2546

                        -เป็นแนวทางในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้รู้วิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และ รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

                        -ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้รับความรู้ เพื่อก่อเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง คือ

                                    กฏหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิดตรเลียมเหลว

                                    ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย

                                    อุปกรณ์การใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

                                    ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรจุก๊าซ

 

2.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        -ผู้ทำหน้าที่พนักงานบรรจุก๊าซหุงต้ม ถังขนส่ง และ พนักงานขับรถก๊าซ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ การปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซที่ถูกต้องปลอดภัย

                        -ผู้ที่สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับบัตรอนุญาตประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด มีอายุบัตร 5 ปี และ สามารถต่ออายุบัตรได้ทุก 5 ปี ก่อนวันบัตรหมดอายุ

                        -สามารถแก้ปัญหา และ ปฏิบัติหน้าที่ ได้จริงในกรณีที่เกิดปัญหาเพลิงไหม้ และ รู้จักวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

 

3.เนื้อหาของหลักสูตร

                        -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                        -การใช้ประโยชน์ของก๊าซ แอล พี จี

                        -อุปกรณ์ และ การใช้งานอุปกรณ์ ได้ถูกต้อง

                        -กฏหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                        -กฏกระทรวง และ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

                        -ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ

 

 4.ระยะเวลาในการฝึกอบรม

                        -ระยะเวลาการอบรมภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ และ ทดสอบประเมินผล รวมทั้งหมด 2 วัน

 

5.เกณฑ์วัดผลในการฝึกอบรม

                        -เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และ ต้องผ่านการประเมินผลโดยข้อสอบของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป

                        -เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6  ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยประจำคลังก๊าซสัตหีบ

 

6.คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                        -เป็นผู้ที่ทำหน้าที่บรรจุก๊าซหุงต้ม ถังขนส่งก๊าซ พนักงานขับรถบรรทุกก๊าซ หรือ พนักงานแรงงานเหมา พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิดตรเลียมเหลว

                        -มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

                        -จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

                        -สามารถอ่าน และ เขียน ภาษาไทยได้

                       

7.เอกสารประกอบของผู้เข้ารับการอบรม

                        -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        1 ฉบับ

                        -สำเนาทะเบียนบ้าน                          1 ฉบับ

                        -เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล                 1 ฉบับ (ถ้ามี)

                        -สำเนาวุฒิการศึกษา( ป.6 ขึ้นไป )     1 ฉบับ

                        -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                            2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สวมเสื้อคอปกเท่านั้น )

                        -ค่าสมัครอบรม                               2,500 บาท

 

เเผนที่อบรมพนักงานบรรจุเเก๊ส 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com