Home > News > บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน (2015-04-30)

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน

Publish Date : 2015-04-30 | TAG : บริจาค, โครงการ , โรงพยาบาล, นิทาน

  

บริษัท พี เอ พี เเก็ส เเอนด์ ออยล์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน

โครงการ "รถเข็นนิทานมูลนิธิเด็ก" เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ายังขาดเเคลน

งบประมาณเสริมในเรื่องการดูเเลคุณภาพชีวิตจิตใจผู้ป่วยเด็กอย่างเหมาะสม

กับวัยในขณะเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล

โดยรถเข็นนิทานนี้ได้ส่งให้กับสถานพยาบาล ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

เมื่อเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com