Home > News > ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดพิเศษ (2015-06-10)

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดพิเศษ

Publish Date : 2015-06-10 | TAG :

  

 

 

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย

   เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน เเละยังรักษาระดับความนุ่มไว้ได้คงที่จากเเหล่งที่ผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีในประเทศไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด  มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เเละบุรีรัมย์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ

อิ่มท้องอุ่นใจ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทยที่เป็นสมาชิกขายข้าวผ่านเคลือข่ายสหกรณ์เเละยังช่วยยกระดับราย ได้เเละคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ สร้างประโยชน์ต่อสังคม มีการพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก ราคายุติธรรม เเละช่วยสนับสนุนให้ชาวนาไทย ได้ทำการค้าบนหลัก การพึ่งพา ร่วมมือเเละช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com