Home > News > บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (10-11ก.พ. 54) (2012-04-30)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (10-11ก.พ. 54)

Publish Date : 2012-04-30 | TAG : อบรมพนักงาน, แก๊ส LPG

  


บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักวิชาการพลังงานภาค 2 กระทรวงพลังงาน จ. สระบุรี 

ในหลักสูตร “การฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว” 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงวิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมถึงได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ กฎหมาย ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว, อุปกรณ์ในการใช้งาน, ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ, วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น


"บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com