Home > News > ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (2017-02-20)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

Publish Date : 2017-02-20 | TAG :

  

ภาพบรรยากาศ

 

การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

 ครั้งที่ 1/60 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560

 

ณ โกลด์เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

หัวข้อการอบรม

 

ภาคทฤษฎี

1.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

2.ด้านการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและความปลอดภัย(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว)

3.ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

ภาคปฏิบัติ

         1.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          2.ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

การทดสอบผลภาคปฏิบัติ 

 

     -ทำการทดสอบโดยปฏิบัติการดับเพลิง

 

        -ทำการทดสอบโดยปฏิบัติการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใส่ภาชนะบรรจุก๊าซ

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ วารุฒ บุญปก

 

โทร 085-918-4941 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com