Home > News > ปตท. ได้ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาด้านการจัดหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (2012-04-24)

ปตท. ได้ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาด้านการจัดหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

Publish Date : 2012-04-24 | TAG : พลังงาน, ก๊าชธรรมชา, แก๊ส LPG

  

ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาด้านการจัดหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 2.1 แสนตัน ส่วนความต้องการใช้น้ำมันเตาเพื่อทดแทนก๊าซฯที่หายไปจากระบบต้องเพิ่มขึ้นเป็น 230 ล้านลิตร ซึ่งได้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดส่งน้ำมันเตาให้แก่โรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้กฟผ.ได้จัดหากระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากลาวเข้าระบบมากขึ้น ส่วนโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและพลังงานทดแทนจะป้อนไฟฟ้าเข้าระบบได้เพิ่มอีก 60 เมกะวัตต์บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com