Home > News > บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (31-1 มิ.ย. 55) (2012-06-08)

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ (31-1 มิ.ย. 55)

Publish Date : 2012-06-08 | TAG : อบรมพนักงาน

  

 

บจก.พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ ได้จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ คลัง GAS ของ PAP GAS & Oil อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในหลักสูตร “การฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว” 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงวิธีการบรรจุGAS LPGอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมถึงได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ กฎหมาย ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว, อุปกรณ์ในการใช้งาน, ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ, วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น

 
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com