Home > News > กพช.เห็นชอบการลงทุนขยายคลังก๊าซ LPG (2012-06-25)

กพช.เห็นชอบการลงทุนขยายคลังก๊าซ LPG

Publish Date : 2012-06-25 | TAG :

  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน (LPG Facility) ปตท. ในการดำเนินงานเพิ่มขีดความสามารถกักเก็บและกระจายก๊าซ LPG ให้มีกำลังการนำเข้าสูงสุดรวมกว่า 500,000 ตัน/เดือน รองรับปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทั้งจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และการขยายตัวของจำนวนประชากร ดังนั้นเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอกับความต้องการในประเทศ รัฐจึงต้องเพิ่มศักยภาพของระบบคลับและท่าเรือนำเข้า ระบบคลังจ่ายก๊าซ และระบบคลังภูมิภาคเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีมติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ให้ ปตท.ดำเนินการตามขอบเขตการลงทุนที่ได้เห็นชอบ และเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณผลการตอบแทนการลงทุน LPG Facility ให้ กพช.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการลงทุนโครงการต่อๆ ไป

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เพื่อพิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน (LPG Facility) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการนำเข้า การจ่าย และระบบขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขยายระบบคลัง ท่าเรือนำเข้า และระบบคลังจ่ายก๊าซ LPG แบ่งการลงทุนออกได้เป็น 2 ระยะคือ

ระยะที่ 1 ขยายระบบคลังและท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เขาบ่อยา มีกำลังนำเข้าก๊าซสูงสุด 250,000 ตัน/เดือน และบ้านโรงโป๊ะ สามารถจ่าย LPG ได้ 276,000 ตัน/เดือน รวมถึงการขยายคลังภูมิภาค โดยมีเงินลงทุนประมาณ 20,954 ล้านบาท และระยะที่ 2 เป็นการสร้างคลังและท่าเรือนำเข้าแห่งใหม่ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 27,645 ล้านบาท มีกำลังนำเข้าก๊าซสูงสุด 250,000 ตัน/เดือน

ทั้งนี้ผลตอบแทนการลงทุนได้ตั้งสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนการลงทุนระยะที่ 1 เท่ากับต้นทุน ถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ของ ปตท. โดยมีระยะเวลาโครงการ 40 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น กพช.ได้มีมติมอบให้ กบง.ไปพิจารณาอัตราที่เหมาะสมต่อไป ส่วนแนวทางการ การเรียกเก็บผลตอบแทนการลงทุนนั้น ก็ได้มอบหมายให้ กบง.รับไปพิจารณาวิธีการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนต่อไปเช่นกัน

ขอบคุณข่าวจาก www.ryt9..comบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com