ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคา การจัดสรรก๊าซ LPG และการเพิ่มมูลค่าของก๊าซ LPG ในปิโตรเคมี
บทความเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดยกรมธุรกกิจพลังงาน
Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG
โครงสร้างราคาน้ำมัน ภาษี และกองทุนน้ำมัน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแก๊ส LPG
ค้นคว้าเพิ่ม