Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

ผลสำรวจพบคน Gen Y มีนิสัยประหยัดพลังงานมากที่สุด

13/01/2020

          ผลการสำรวจการใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและพฤติกรรมการรับสื่อ โครงการ “รวมพลังหาร 2” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างคน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25 - 39 ปี เป็นกลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต่อวันมากที่สุด และมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน      
          คน Gen Y ถือว่าเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน และนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ Line 30.95%, Facebook 28.01% และ YouTube 14.55% และยังพบว่า กระแสใหม่ของกลุ่มนี้นิยมเลือกใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านโทรศัพท์มือถือมากสุด      
          ส่วนที่กำลังมาแรง 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้บริการ Shopping Online 17.8%, Food Delivery 15.9% และ App เรียกรถ 13.1% เพราะนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ได้ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตก็สามารถประหยัดพลังงานได้

          ซึ่งในขณะนี้โครงการรวมพลังหาร 2 กลับมาเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นย้ำเตือนประชาชน พร้อมพัฒนาแคมเปญให้เหมาะกับยุคการตลาด แนว Value Centric Marketing สอดคล้องกับกระแสสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นแนวทางการลงมือปฏิบัติและประหยัดได้จริง เห็นผลแน่นอนกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในรูปแบบใหม่ ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับสังคมยุคออนไลน์จึงมุ่งปลุกกระแสกลุ่ม Gen Y