Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

“พีเอพี” ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ “กรมธุรกิจพลังงาน”

17/09/2019

        เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง” และ “พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล” ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณ นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นประธานในการเปิดงาน และงานนี้ได้ คุณอมรรัตน์ ฉัตรทอง ผู้บริหารกลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในงานครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเผยแพร่เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับพันธมิตรอื่นๆ ด้วยความโปร่งใสและมีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักสากล